രോഗദുരിതങ്ങളോ ഭാരിച്ച ചികിത്സാ ചെലവുകളോ ഇല്ലാത്ത ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിനായ്.
രോഗദുരിതങ്ങളോ ഭാരിച്ച ചികിത്സാ ചെലവുകളോ ഇല്ലാത്ത ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിനായ്.
*രോഗദുരിതങ്ങളോ ഭാരിച്ച ചികിത്സാ ചെലവുകളോ ഇല്ലാത്ത ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിനായ്.....* *ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹൈജീനിക്സ് പരിശീലകൻ ശ്രീ.സനൂപ് നരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ജീവന ശാസ്ത്രം - പഠന പരിശീലന ക്യാമ്പ്.( September 12 മുതൽ 16 വരെ @ കണ്ണൂർ - ജോസ്ഗിരി - പുകയൂനി ഇക്കോ ഫാം - ലൈഫ്...
Maneuver – Leave no stone unturned
Maneuver – Leave no stone unturned
Day 1 Check in 2.30pm welcome drink. 3.30Pm move to Kottathlachi mala trekking, back by 7Pm, tea with snacks, Dinner 8.30 Pm, campfire. Day 2 Morning tea, 6am Off-road to Alakettivana mala, back by 8.30Am, breakfast, 10 am Rafting Back to property by 2pm lunch, Pack up tea with snacks 4Pm. Check out Menu....
ആരോഗ്യ പഠനക്യാമ്പ്
ആരോഗ്യ പഠനക്യാമ്പ്
രോഗ ദുരിതങ്ങളും ഭീമമായ ചികിത്സാ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി, നാട്ടു മാമ്പഴങ്ങളും ചക്കയും മറ്റ് വേനൽപ്പഴങ്ങളും കൊണ്ട് വിരുന്നൊരുക്കി ഒരു ആരോഗ്യപഠന ക്യാമ്പ് - ഹൈജീനിക്സ്-മാർച്ച് 9-12 @ കണ്ണൂർ ജോസ് ഗിരി പുകയൂനി ഇക്കോ ഫാമിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അക്കാദമിയിൽ - വച്ച് നടത്തുന്നു. സാമ്പത്തിക...
RAFTING TOURS 2018
RAFTING TOURS 2018
Block Your Dates Now..@ +91 9446835631 +91 9400440847 HALF DAY TOUR price. : ₹1250/person min. no. reqd. : 5 persons max. occupancy :21 persons total trip duration : 4hrs. rafting : 2hrs.(-/+30min.) distance :10 km(-/+1km.) season : june - september reporting timings : 8am,12pm,3pm report at :YMCA...
Hygienic Life – Liberate yourself from the fear and shadow of diseases.
Hygienic Life – Liberate yourself from the fear and shadow of diseases.
*NATURAL HYGIENE -A PRISTINE WAY OF LIFE -HOW TO LIVE A BETTER HEALTHY LIFE WITH AN ECOLOGICAL & POLITICAL VISION* *Pursuing a Scientific approach to health based on the biological adaptations of human life* " *A Healthy...
Hygienic Life – Liberate yourself from the fear and shadow of diseases.
Hygienic Life – Liberate yourself from the fear and shadow of diseases.
*NATURAL HYGIENE -A PRISTINE WAY OF LIFE -HOW TO LIVE A BETTER HEALTHY LIFE WITH AN ECOLOGICAL & POLITICAL VISION* *Pursuing a Scientific approach to health based on the biological adaptations of human life* " *A Healthy...