ആരോഗ്യ പഠനക്യാമ്പ്
ആരോഗ്യ പഠനക്യാമ്പ്
രോഗ ദുരിതങ്ങളും ഭീമമായ ചികിത്സാ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി, നാട്ടു മാമ്പഴങ്ങളും ചക്കയും മറ്റ് വേനൽപ്പഴങ്ങളും കൊണ്ട് വിരുന്നൊരുക്കി ഒരു ആരോഗ്യപഠന ക്യാമ്പ് - ഹൈജീനിക്സ്-മാർച്ച് 9-12 @ കണ്ണൂർ ജോസ് ഗിരി പുകയൂനി ഇക്കോ ഫാമിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അക്കാദമിയിൽ - വച്ച് നടത്തുന്നു. സാമ്പത്തിക...
RAFTING TOURS 2018
RAFTING TOURS 2018
Block Your Dates Now..@ +91 9446835631 +91 9400440847 HALF DAY TOUR price. : ₹1250/person min. no. reqd. : 5 persons max. occupancy :21 persons total trip duration : 4hrs. rafting : 2hrs.(-/+30min.) distance :10 km(-/+1km.) season : june - september reporting timings : 8am,12pm,3pm report at :YMCA...
Hygienic Life – Liberate yourself from the fear and shadow of diseases.
Hygienic Life – Liberate yourself from the fear and shadow of diseases.
*NATURAL HYGIENE -A PRISTINE WAY OF LIFE -HOW TO LIVE A BETTER HEALTHY LIFE WITH AN ECOLOGICAL & POLITICAL VISION* *Pursuing a Scientific approach to health based on the biological adaptations of human life* " *A Healthy...
Hygienic Life – Liberate yourself from the fear and shadow of diseases.
Hygienic Life – Liberate yourself from the fear and shadow of diseases.
*NATURAL HYGIENE -A PRISTINE WAY OF LIFE -HOW TO LIVE A BETTER HEALTHY LIFE WITH AN ECOLOGICAL & POLITICAL VISION* *Pursuing a Scientific approach to health based on the biological adaptations of human life* " *A Healthy...